Aktuellt

Föreningen Bevara Linderödsåsen

FAKTA

Tänk på vad vårt miljökapital är värt idag. Tänk på hur mycket mer värt det kommer att vara i framtiden.

Området på Linderödsåsen söder om E22 är fritt från större industrier. Det finns inga stora vägar, järnvägar eller annan störande infrastruktur. Här finns Skånes sista tysta områden. (Region Skåne)

Mellanbygden på Linderödsåsen har en rik fladdermusfauna, varav flera arter är fridlysta och samtliga arter är skyddade av EUs habitatdirektiv.

Skånes ornitologer avråder från etableringar av vindkraftverk i eller nära fågelrika marker, i eller vid känsliga arters revir & Natura 2000-områden. Man motsätter sig verk med totalhöjd över 150 m.

Natur- och kulturlandskapet utgör bas & grundförutsättning för turismen i Sverige. Den svenska miljön är mindre negativt påverkad än i många andra delar av Europa.

(Källa: Naturvårdsverket)


Guldägget Linderödsåsen

Därför

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.