Hotet mot åsen

Föreningen Bevara Linderödsåsen

Hotet mot Linderödsåsen

Storskalig vindkraftsetablering hotar det vi värnar om på Linderödsåsen

 

Ett av hoten mot Linderödsåsen är stora vindkraftsverk som byggs eller planeras i Hörby, Kristianstad eller Sjöbo kommun.

 

Tusentals människor runt om i Sverige får sin livsmiljö förstörd av storskalig vindkraft. Områden blir efter att vindkraftverken är på plats, klassade som industriområde vad gäller buller.

 

Om du vill veta mer om vindkraftens negativa sidor kan du läsa mer här

 

I Karsholm i Kristianstad kommun uppfördes 5 stora vindkraftverk hösten 2012. Miljön där är väldigt lik den som finns på Linderödsåsen.

 

Se filmen där boende i Karsholm berättar om livet efter att vindkraften kom till byn.

FAKTA

Tänk på vad vårt miljökapital är värt idag. Tänk på hur mycket mer värt det kommer att vara i framtiden.

Området på Linderödsåsen söder om E22 är fritt från större industrier. Det finns inga stora vägar, järnvägar eller annan störande infrastruktur. Här finns Skånes sista tysta områden. (Region Skåne)

Mellanbygden på Linderödsåsen har en rik fladdermusfauna, varav flera arter är fridlysta och samtliga arter är skyddade av EUs habitatdirektiv.

Skånes ornitologer avråder från etableringar i eller nära fågelrika marker, i eller vid känsliga arters revir & Natura 2000-områden. Man motsätter sig verk med totalhöjd över 150 m.

Natur- och kulturlandskapet utgör bas & grundförutsättning för turismen i Sverige. Den svenska miljön är mindre negativt påverkad än i många andra delar av Europa.

(Källa: Naturvårdsverket)

 

Guldägget Linderödsåsen

Därför

  • Unika gamla odlingsmiljöer och landskap
  • Skånes sista tysta områden
  • Vidsträkta områden för rekreation och frilufsliv
  • Ett unikt djur- och fågelliv: häckande orrar, trana och stork samt rödlistade rovfåglar
  • Ett av de artrikaste områdena för fladdermus i hela Norden.